Zdalne nauczanie

Ustalenia dotyczące zdalnego nauczania 26.10.2020 r.

I. Ogólne:

1. Pakiet do pracy i oprogramowanie oferowane przez Google na zasadzie subskrypcji do realizacji zdalnego nauczania to aplikacja G-Suit w skład którego wchodzi: Classroom, Meet, dysk Google, dokumenty Google,Gmail itp.

2. Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:

a) lekcje poprzez zamieszczanie materiałów do realizacji przez uczniów: aplikacja Classroom

b) lekcje poprzez komunikację wizualno-głosową: aplikacja do bezpośredniej komunikacji głosowej i wizualnej Meet

c) materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych i stronach internetowych,

d) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,

e) ocenianie: e-dziennik

f) zamieszczanie informacji i komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz e-dzienniku

g) komunikację poprzez pocztę elektroniczną,

h) podręczniki, ćwiczenia, które uczeń otrzymał we wrześniu ze szkoły,

j) kontakt telefoniczny z nauczycielem,

3. Godziny rozpoczęcia lekcji są zgodne z tygodniowym planem nauczania obowiązującym w szkole z uwzględnieniem przerw między lekcjami.

4. Lekcja on-line trwa 45 minut. Czas trwania lekcji obejmuje podstawowe składniki lekcji. Lekcja obejmuje również pracę własną uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.

5. Zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów odbywają się zdalnie zgodnie z ustalonym planem.

6. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zgodnie z ustaleniami z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ucznia.

7. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują frekwencję oraz oceny w dzienniku elektronicznym.

8. Formę przekazywania treści utrwalających wiedzę ustalają nauczyciele przedmiotu z uwzględnieniem Classroom i poczty elektronicznej.

9. Metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności ustalają nauczyciele przedmiotów uwzględniając Classroom i e-dziennik.

10. Wyznaczonym miejscem na zamieszczanie ogólnych informacji dla rodziców i uczniów jest strona www.sp2piechowice.men. Informacje szczegółowe zamieszczane są w e-dziennik. Oznacza to, że każdy nauczyciel ma obowiązek wszystkie istotne informacje przekazywane rodzicom i uczniom podczas zdalnego nauczania zamieścić w e-dzienniku, ogólne na stronie internetowej szkoły w zakładce „zdalne nauczanie”

11. Sposób zamieszczania informacji na stronie internetowej szkoły:

a) Zapisanie opracowanych informacji dla poszczególnej klasy jako dokumentu w programie dostępnym przez nauczyciela w następujący sposób: Przedmiot, klasa.

b) Przesłanie zapisanego załącznika na adres mailowy: macek33@gmail.com w celu jego umieszczenia na stronie internetowej szkoły.

12. Dopuszcza się, jako dodatkowe, zamieszczanie informacji dla uczniów w inny sposób ustalony z rodzicami wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.

13. Oficjalnymi formami kontaktu z rodzicami są:

a) strona internetowa szkoły,

b) e-dziennik

c) platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/,

d) poczta elektroniczna,

e) telefony,

f) smsy.

14. Dopuszcza się, jako dodatkowe formy kontaktu z rodzicami poprzez media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy obowiązku  zachowania bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.

II. Wyznaczone zadania dla nauczycieli:

1. Zainstalowanie oprogramowania CLASSROOM dla każdej klasy oferowanego przez Google na zasadzie subskrypcji do realizacji zdalnego nauczania:

a) wygenerowanie kodu dostępu dla każdej klasy i przekazanie do sekretariatu szkoły oraz wychowawców,

b) wychowawcy mają obowiązek powiadomić rodziców o konieczności zainstalowania CLASSROOM przez uczniów,

c) wychowawcy mają obowiązek powiadomić rodziców o kodach dostępu do poszczególnych przedmiotów.

2. Zamieszczanie materiałów dotyczących lekcji  na CLASSROOM w dniu i czasie, w którym lekcja się odbywa z uwzględnieniem:

a) przebiegu lekcji

b) notatki z lekcji

c) pracy własnej ucznia

d) zadania domowego

e) innych działań uznanych przez prowadzącego za istotne do realizacji podstawy programowej.

3. Zamieszczanie materiałów ma zapewnić rodzicom możliwość kontroli udziału uczniów w lekcji oraz możliwość uzupełnienia wiadomości w przypadku nieobecności ucznia lub tzw. zerwania połączenia internetowego.

4. Prowadzenie lekcji za pomocą aplikacja do bezpośredniej komunikacji głosowej i wizualnej Meet.

5. Dokumentowanie realizacji przebiegu nauczania dla poszczególnych klas poprzez zapisywanie tematów oraz prowadzonych czynności zgodnie z planem lekcji w dzienniku lekcyjnym.

4. Dokumentowanie ocen i obecności uczniów poszczególnych klas w e-dzienniku oraz dzienniku lekcyjnym.

5. Kontaktowanie się z rodzicami zgodnie z ustalonymi formami kontaktu.

6. Zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich problemów i ustalanie sposobów ich rozwiązania.

7. Posiadanie i aktualizowanie wykazu telefonów i maili do rodziców.

8. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne z siedziby szkoły. Na uzasadniony wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę zdalną z domu.

9. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.

10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.

11. W przypadku nieobecności nauczyciela wyznaczone zostanie zastępstwo lub lekcja zdalna będzie odwołana. Informację zamieszcza w e-dzienniku wychowawca.

12. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrektor szkoły poprzez stronę szkoły lub e-dziennik.

IV. Informacje dla rodziców:

1. www.sp2piechowice.men,

2. E-dziennik

3. poczta elektroniczna,

4. telefony,

5. smsy.

6. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez e-dziennik podając przyczynę nieobecności. Dopuszcza się informację telefoniczną.

V. Zasady uczestnictwa uczniów w lekcjach on-line:

1. Uczeń zapisuje się na każdy przedmiot zgodnie z danymi zawartymi w dzienniku lekcyjnym: nazwisko i imię.

2. Uczeń nie zamieszcza żadnego wizerunku.

3. Przed każdymi zajęciami uczeń ma obowiązek wyłączyć na komputerze wszystkie zbędne aplikacje.  

4. Uczeń włącza lub wyłącza kamerkę, oraz mikrofon zgodnie z przebiegiem lekcji i poleceniami nauczyciela.

5. Uczeń punktualnie i zgodnie z planem lekcji loguje się do aplikacji.

5. Zabrania się podawania osobom nieuprawnionym loginu i hasła.

6. Zabrania się nagrywania, fotografowania, robienia print screenów i upublicznienia  przebiegu lekcji. Złamanie tej  zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

7. Głos na zajęciach zabieramy zgodnie z poleceniami nauczyciela tak by uniknąć chaosu.

8. Zabrania się tworzenia własnych zespołów oraz dołączania do innych zespołów.

9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa przez czas trwania lekcji.

10. Nie wyciszamy i nie usuwamy z zajęć innych osób.

11. Niedozwolone jest udostępnianie zajęć osobom zewnętrznym.

12. Lekcja on-line trwa 45 minut, w tym czas przeznaczony na konsultacje z nauczycielem.

13. Uczniowie wykorzystują aplikacja do komunikacji głosowej i wizualnej Meet jako bezpośredni sposób komunikowania się z nauczycielem, również w zakresie uzyskanych przez niego ocenach.

14. Uczniowie wykorzystują aplikację Classroom jako formę komunikowania się z nauczycielem w zakresie oddawania prac oraz uzyskanych przez niego ocenach za wykonaną pracę.

VI. Pozostałe ustalenia dotyczące zdalnej pracy:

1. Sposób komunikowania się z rodzicami, bezpośredni:

a) e-dziennik

b) poczta elektroniczna,

c) telefony,

d) smsy.

2. Możliwości ucznia i rodzica dotyczące  korzystania z materiałów on-line ustala wychowawca.

3. Formy informowania rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:

a) e-dziennik

b) poczta elektroniczna,

c) meet

c) telefony,

d) smsy.

4. Tryb konsultacji rodzica z nauczycielem:

a) e-dziennik

b) poczta elektroniczna,

c) telefony,

d) smsy.

Linki do filmów instruktażowych związanych z obsługą Classroom: Video Player:

https://www.marketinglab.pl/jak-prowadzic-zdalna-edukacje-przy-pomocy-google-suite-dla-szkol-poradnik/