ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przegotowania i dostarczenia posiłków  (usługa cateringowa) dla uczniów uczęszczających do  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach w roku szkolnym 2019/2020.

Piechowice, dnia 12.09.2019 r.

SP2.75715.9.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę: 

PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)

DLA UCZNIÓW KLAS I-VI UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.JANA PAWŁA II WPIECHOWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I.ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II. Tysiąclecia 28  

58-573 Piechowice 

tel. 75 76 12 029, e.mail: sp2piechowice@wp.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II ul. Tysiąclecia 28, 58-573 Piechowice      Usługa cateringowa obejmuje:

 1. 1 .Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów dla uczniów  klas I-VI uczęszczających  do szkoły podstawowej

1.2.Obiad obejmuje: dwa pełne dania z kompotem
1.3.Wydawanie obiadów z pomieszczenia znajdującego się w wyodrębnionej części stołówki szkolnej przystosowanej do wydawania posiłków.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OCZEKIWANIA OD WYKONAWCY: 
1. Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.                     
2. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
3. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające dostosowanie pojazdu.
4. Liczba posiłków uzależniona ilości zgłoszonych do korzystania z obiadów uczniów. 
5. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II, ul. Tysiąclecia 28 w Piechowicach w dniach roboczych tj. dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, uwzględniając przerwy w pracy szkoły.
6. Dostawy posiłków dla uczniów w okresie  od 01.10.2019 r. do 20.12.2019r.
7.Dokładna data uruchomienia dostawy posiłków zostanie przekazana Wykonawcy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach.
8. Obiady powinny być dostarczane do placówki oświatowej w godz. od 11:30 do 12:00.
9.W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu.
10. Przygotowany obiad obejmuje:
a) zupa (250 ml) : kaloryczność 200 kcal,
b) drugie danie w tym: produkt węglowodanowy (200g): ziemniaki, kasza, ryż, makaron bądź np. kluski śląskie, kopytka; produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego – gotowy 80g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba (filet płat, bez ości),
c) surówka, jarzyny gotowane, lub owoc 100 g. (asortyment podawanych warzyw i owoców powinien być różnorodny),
d) kompot lub sok z produktów świeżych i pełnowartościowych (200 ml), 
11. Wykonawca zobowiązuje się do nie stosowania gotowych potraw konserwowych oraz dostępnych na rynku ulepszaczy smaków, jak również gotowych dań w torebkach. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania obiadów o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
13. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności z warunkami umowy.
14. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów.
15. Obiady mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. : Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
16. Obiady muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
17. Zapewnienie osób do wydawania obiadów należy do Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
19. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.
20. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków-wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywną propozycję dostarczanych posiłków np. suchy prowiant.
21. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek obiadów do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
24. Opłaty za obiady rodzice uczniów/prawni opiekunowie będą uiszczać do Wykonawcy.   
25.W związku z nieprzewidzianym wzrostem lub spadkiem liczby dzieci korzystających z obiadów w trakcie trwania roku szkolnego, zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych obiadów, w stosunku do ilości określonych w umowie. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy oraz stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.
26. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a)przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym : aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opinie, oświadczenia, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie zatwierdzenia świadczenia usług cateringowych obejmujących produkcję i przewóz posiłków,

c) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert),
b) oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 26,
c) dokumenty wymienione w pkt. 26 ppkt.b, w tym poświadczające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jaką podaje w swojej ofercie Wykonawca jest to cena wyrażona w wartości brutto PLN.

2. Cenę oferent określa w oparciu o kalkulację własną, zgodnie z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku do niniejszego zapytania o cenę.

3. Cena oferty stanowi sumę cen/y (brutto) poszczególnych elementów obiadu dla jednego ucznia.

4. Wykonawca zawrze w cenie brutto wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, dostarczenia obiadów bezpośrednio do szkoły (transport, załadunek, rozładunek).

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym formularzu „Formularz oferty wykonawcy”.

6. Ofertę Wykonawca składa w zaklejonej w sposób trwały kopercie oznaczonej napisem:„PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PIECHOWICACH”

VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Im. Jana Pawła II w Piechowicach  (tel. 75 76 12 029), adres e.mail: sp2piechowice@wp.pl

2.Sekretarz Szkoły Podstawowej nr 2. Im. Jana Pawła II w Piechowicach  (tel. 75 76 12 029), adres e.mail: sp2piechowice@wp.pl 

VII.MIWJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 15:30.

VIII. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: …………………………………………

Siedziba/adres: …………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………

Strona internetowa: …………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………….

Numer REGON: …………………………………………

Numer NIP: …………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Ul. Tysiąclecia 28

58-573 Piechowice

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego SP2.75715.9.2019 z dnia 12.09.2019 r. na usługę przygotowania i dostarczania gotowych posiłków (catering) dla dzieci i młodzieży, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Piechowice,

oferujemy/ę wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym :

1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów dla uczniów klas I-VI uczęszczających do

szkoły podstawowej, pełne obiady (dwa dania):

Cena brutto za pełny obiad od 1 osoby za kwotę :

– pełny obiad : …………………………………………zł/brutto

(słownie złotych : ……………………………………………………………………………),

1.2. w tym :

– zupa :………………………………………………….zł/brutto

(słownie złotych : ……………………………………………………………………………),

– drugie danie :……………………………………………….zł/brutto

(słownie złotych : ………………………………………………………………………….).

RAZEM : CENA OFERTY BRUTTO (1.1 plus 1.2.) :

………………………… …………………………………………………..zł/brutto

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….)

Dokumenty potwierdzające wymagania:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam kserokopie dokumentów: